Polityka prywatności

Poniżej przedstawiamy informacje o przetwarzaniu danych osobowych w kontekście korzystania z naszych stron internetowych.

Podstawowe informacje o ochronie danych osobowych

 

Uwagi ogólne

Poniżej przedstawiono ogólne informacje o tym, co dzieje się z danymi osobowymi użytkowników, kiedy odwiedzają naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszelkie dane, za pomocą których można osobiście zidentyfikować użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w polityce prywatności przedstawionej poniżej.

Gromadzenie danych na niniejszej stronie internetowej
Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na niniejszej stronie internetowej?

Przetwarzanie danych osobowych na niniejszej stronie internetowej odbywa się za pośrednictwem operatora strony. Jego dane kontaktowe znajdują się w stopce strony.

W jaki sposób zbieramy dane użytkowników?
Z jednej strony dane osobowe są zbierane z chwilą, w której są nam udostępniane. Mogą to być np. dane wprowadzone w formularzu kontaktowym.

Inne dane są zbierane automatycznie lub za zgodą użytkownika przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarki internetowe, system operacyjny lub godzina wywołania strony). Gromadzenie tych danych przebiega automatycznie z chwilą wejścia na naszą stronę.

Do czego wykorzystujemy dane osobowe użytkowników?
Część danych jest zbieranych po to, by zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony. Inne dane mogą zostać wykorzystane do analizy zachowania użytkowników.

Jakie prawa przysługują użytkownikom w związku z ich danymi osobowymi?
Użytkownik ma prawo do bezpłatnego zasięgnięcia informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywania danych osobowych w dowolnym momencie. Ponadto przysługuje mu prawo zażądania sprostowania lub usunięcia tych danych. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w każdym momencie w przyszłości cofnięta. Poza tym użytkownik ma prawo w określonych okolicznościach żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Przysługuje mu też prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

W tym celu, a także w razie innych pytań dotyczących ochrony danych osobowych można się z nami w każdej chwili skontaktować pod adresem podanym w stopce strony.

Narzędzia do analizy i narzędzia stron trzecich

W chwili wywołania strony zachowanie użytkownika podczas przeglądania może podlegać ocenie do celów statystycznych. Odbywa się to głównie za pomocą tzw. programów analitycznych. Szczegółowe informacje dotyczące programów analitycznych znajdują się w poniższej polityce prywatności.

Dostawca usług hostingowych i Content Delivery Networks (CDN)

Cloudflare

Korzystamy z usługi "Cloudfare". Jej dostawcą jest firma Cloudflare Inc., 101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, Stany Zjednoczone (dalej zwana „Cloudflare”).

Cloudfare oferuje dostępną na całym świecie usługę Content Delivery Network z systemem DNS. Z technicznego puntu widzenia transfer informacji pomiędzy przeglądarką użytkownika a naszą stroną internetową prowadzony jest przez sieć Cloudflare. Dzięki temu Cloudflare może analizować przepływ danych pomiędzy przeglądarką użytkownika a naszą stroną internetową i pełnić rolę filtra pomiędzy naszymi serwerami a potencjalnie złośliwym ruchem internetowym. Aby to osiągnąć, Cloudflare może również posługiwać się plikami cookie lub innymi technologiami do rozpoznawania użytkowników Internetu, wykorzystując je wyłącznie w powyżej opisanym celu.

Korzystanie z usługi Cloudflare wynika z naszego uzasadnionego interesu polegającego na udostępnianiu naszej oferty internetowej w sposób możliwie prawidłowy i bezpieczny (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa i prywatności w Cloudflare można znaleźć tutaj: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

 

Uwagi ogólne i obowiązkowe informacje

Ochrona danych osobowych

Operatorzy niniejszej strony internetowej bardzo poważnie podchodzą do ochrony danych osobowych użytkowników. Dane osobowe użytkowników traktowane są przez nas w sposób poufny i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz niniejszą polityką prywatności.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe.

Dane osobowe to dane, za pomocą których możliwe jest zidentyfikowanie użytkownika. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak i w jakim celu się to odbywa.

Zwracamy uwagę, że podczas transmisji danych przez Internet (np. komunikacji za pomocą poczty elektronicznej) mogą wystąpić luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Informacja o administratorze danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych na tej stronie internetowej jest:

DiCentral GmbH

Fraunhoferstraße 9

85737 Ismaning

Telefon: +49 89 45 30 40 – 0

E-mail: info-germany@dicentral.com

Administratorem jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. nazwisk, adresów e-mail itp.).

Inspektor ochrony danych osobowych wymagany przez prawo

Ustanowiliśmy dla naszej firmy inspektora ochrony danych osobowych.

Frank Dieffenbach

Schloßwiese 3

D-67146 Deidesheim

Telefon: +49 6326 982005

E-mail: privacy-germany@dicentral.com

Uwaga dotycząca przetwarzania danych osobowych w USA

Nasza strona internetowa korzysta z wbudowanych narzędzi oferowanych między innymi przez firmy z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Kiedy te narzędzia są aktywne, dane osobowe użytkownika mogą zostać przekazane danej firmie na serwer w USA. Zwracamy uwagę na to, że Stany Zjednoczone stanowią państwo trzecie w rozumieniu ochrony danych osobowych zapewnianej przez UE. Amerykańskie przedsiębiorstwa są zobowiązane do wydania danych osobowych organom bezpieczeństwa, nie zapewniając przy tym użytkownikowi jako osobie, której dane są przetwarzane, prawa do wszczęcia postępowania sądowego.

Nie można wykluczyć, że organy Stanów Zjednoczonych (np. tajne służby) będą w celach kontrolnych przetwarzać, oceniać i trwale przechowywać dane osobowe użytkowników znajdujące się na serwerach w USA. Nie mamy wpływu na takie czynności przetwarzania danych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wiele operacji przetwarzania danych może być przeprowadzonych tylko za wyraźną zgodą użytkownika. Udzieloną zgodę można wycofać w każdej chwili. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych prowadzonego do momentu cofnięcia.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach i na potrzeby marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO)

JEŻELI PRZETWARZANIE DANYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. E LUB F RODO, UŻYTKOWNIK MA PRAWO W KAŻDEJ CHWILI SPRZECIWIĆ SIĘ, Z PRZYCZYN ZWIĄZANYCH Z JEGO SZCZEGÓLNĄ SYTUACJĄ, PRZETWARZANIU SWOICH DANYCH OSOBOWYCH.

DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA W OPARCIU O TE PRZEPISY. ODPOWIEDNIE PODSTAWY PRAWNE, NA KTÓRYCH OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE, MOŻNA ZNALEŹĆ W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI. W PRZYPADKU Z‎‎ŁOŻENIA SPRZECIWU ZAPRZESTANIEMY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE WYKAZAĆ ISTNIENIE WAŻNYCH PRAWNIE UZASADNIONYCH PODSTAW DO PRZETWARZANIA, NADRZĘDNYCH WOBEC INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI UŻYTKOWNIKA, LUB GDY PRZETWARZANIE STANOWI PODSTAWĘ DO USTALENIA, DOCHODZENIA LUB OBRONY ROSZCZEŃ (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 1 RODO). JEŻELI DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA SĄ PRZETWARZANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, UŻYTKOWNIK MA PRAWO W KAŻDEJ CHWILI WYRAZIĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA JEGO DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW TAKIEGO MARKETINGU; DOTYCZY TO TAKŻE PROFILOWANIA, O ILE JEST ONO PROWADZONE W ZWIĄZKU Z MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA NIE BĘDĄ DALEJ WYKORZYSTYWANE W CELU PROWADZENIA MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 2 RODO).

Prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia RODO osobie poszkodowanej przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Prawo do wniesienia skargi przysługuje bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej.

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo żądać otrzymania lub przesłania osobie trzeciej danych osobowych, które przetwarzamy automatycznie na podstawie jego zgody lub w związku z wykonywaniem umowy, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli takie żądanie bezpośredniego przesłania danych zostanie przekazane innemu administratorowi, to nastąpi tylko wtedy, gdy będzie technicznie możliwe.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania wysyłane do operatora strony.

Połączenie szyfrowane można poznać po tym, że pasek adresu przeglądarki zmienia się z „http://“ na „https://“, a w pasku przeglądarki pojawia się kłódka.

Kiedy szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, przesyłane dane nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

Informacja, usunięcie i sprostowanie

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych użytkownik ma w każdej chwili prawo do bezpłatnego zasięgnięcia informacji na temat przechowywanych danych osobowych na jego temat, ich pochodzenia, odbiorców i celu przetwarzania, a także prawo do sprostowania i usunięcia tych danych. W tym celu, a także w razie innych pytań dotyczących ochrony danych osobowych można w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce strony.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Użytkownikowi przysługuje w określonych okolicznościach prawo żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.

W tym celu można w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce strony. Prawo do ograniczenia przetwarzania powstaje w następujących przypadkach:

W przypadku zakwestionowania poprawności przechowywanych przez nas danych osobowych zazwyczaj potrzebujemy czasu na weryfikację zgłoszenia. Na czas weryfikacji użytkownik ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych było/jest prowadzone niezgodnie z prawem, użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.

Jeśli nie będziemy już potrzebować danych osobowych użytkownika, który jednak będzie ich potrzebował do wykonywania, obrony roszczeń lub ich dochodzenia w postępowaniu sądowym, to użytkownik ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych zamiast ich usunięcia.

W razie wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 ust. 1 RODO należy zachować równowagę pomiędzy interesami użytkownika a operatora. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, to użytkownikowi przysługuje prawo żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.

Jeżeli użytkownik ograniczył przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te mogą być przetwarzane - poza ich przechowywaniem - tylko za jego zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub też ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.


Sprzeciw wobec e-mail marketingu

Niniejszym wyrażony zostaje sprzeciw wobec wykorzystywania danych kontaktowych udostępnionych w ramach obowiązku prowadzenia stopki strony internetowej do przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operator strony zastrzega sobie wyraźnie prawo do podjęcia środków prawnych w razie otrzymywania niechcianych materiałów marketingowych drogą mailową w formie spamu.

Gromadzenie danych na stronie

Cookies

Nasze strony internetowe korzystają z tak zwanych plików "cookie". Pliki cookie to małe pliki tekstowe i nie powodują żadnych uszkodzeń na urządzeniu końcowym użytkownika. Są one przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (session cookie) lub na stałe (permanent cookie) na urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookie sesji są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Trwałe pliki cookie są zapisywane na urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia przez użytkownika lub do momentu ich automatycznego usunięcia przez przeglądarkę internetową.

W niektórych przypadkach pliki cookie osób trzecich mogą być również zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika po wejściu na naszą stronę (pliki cookie osób trzecich). Umożliwia to nam lub użytkownikowi korzystanie z niektórych usług osób trzecich (np. pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych).

Pliki cookie mają różne zastosowania. Używanie wielu plików cookie jest konieczne pod względem technicznym, ponieważ działanie niektórych funkcji strony internetowej nie byłoby bez nich możliwe (np. funkcji koszyka zakupów lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie są używane do oceny zachowań użytkowników lub wyświetlania reklam.

Pliki cookie, które umożliwiają przeprowadzenie elektronicznych procesów komunikacyjnych (niezbędne pliki cookie) lub zapewnienie określonych funkcji na życzenie użytkownika (funkcjonalne pliki cookie, np. dla funkcji koszyka zakupów), a także optymalizację strony internetowej (np. pliki cookie do pomiaru oglądalności strony) są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, chyba że podano inną podstawę prawną. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie na potrzeby prawidłowego i optymalnego dostarczania swoich usług. Jeżeli złożono wniosek o udzielenie odpowiedniej zgody na przechowywanie plików cookie, to przechowywanie tych plików opiera się wyłącznie na tej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); zgoda może zostać wycofana w każdej chwili.

Ustawienia przeglądarki mogą zostać zmienione tak, by otrzymywać powiadomienia o ustawieniach plików cookie i zezwalać na nie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczyć akceptowanie plików cookie całkowicie lub w określonych przypadkach oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność niniejszej strony internetowej.

O zakresie wykorzystywania plików cookie przez osoby trzecie lub na potrzeby analityczne poinformujemy oddzielnie w ramach niniejszej polityki prywatności i w razie potrzeby poprosimy o zgodę użytkownika.

Dane logowania do serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tzw. plikach logów serwera, które są automatycznie przesyłane do nas przez przeglądarkę użytkownika. Należą do nich:

  • rodzaj i wersja przeglądarki
  • używany system operacyjny
  • URL strony odsyłającej
  • nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • godzina zapytania do serwera
  • adres IP

Dane te nie są łączone z danymi pochodzącymi z innych źródeł.

Zapis danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w prawidłowej prezentacji strony internetowej pod kątem technicznym i jej optymalizacji - w tym celu dokonuje się rejestracji plików logów serwera.

Formularz kontaktowy

W przypadku wysłania do nas zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego dane użytkownika z formularza zapytania, w tym podane dane kontaktowe, będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz na wypadek dalszych pytań. Nie będziemy przekazywać tych danych bez zgody użytkownika.

Dane te podlegają przetwarzaniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, o ile zapytanie użytkownika jest związane z realizacją umowy lub niezbędne do wdrożenia środków zmierzających do zawarcia umowy. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie polegającym na skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na zgodzie użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeżeli o nią poproszono.

Dane podane przez użytkownika w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do czasu, gdy użytkownik poprosi nas o ich usunięcie, cofnięcie zgody na ich przechowywanie lub do czasu ustania celu, dla którego były przechowywane (np. po przetworzeniu zapytania). Dzieje się to bez uszczerbku dla bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych - w szczególności okresów przechowywania.

Zapytania składane mailowo, telefonicznie lub telefaksem

Jeżeli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, jego zapytanie wraz z wszystkimi danymi osobowymi (imię i nazwisko, zapytanie) będzie przez nas przechowywane i przetwarzane w celu przetworzenia zapytania. Nie będziemy przekazywać tych danych bez zgody użytkownika.

Dane te podlegają przetwarzaniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, o ile zapytanie użytkownika jest związane z realizacją umowy lub niezbędne do wdrożenia środków zmierzających do zawarcia umowy. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie polegającym na skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na zgodzie użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeżeli o nią poproszono.

Dane podane przez użytkownika w zapytaniu pozostaną u nas do czasu, gdy użytkownik poprosi nas o ich usunięcie, cofnie zgodę na ich przechowywanie lub do czasu ustania celu, dla którego były przechowywane (np. po przetworzeniu zapytania). Dzieje się to bez uszczerbku dla bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych - w szczególności okresów przechowywania.

Media społecznościowe

 

Wtyczki Facebooka (przyciski polubienia & udostępniania)

Ta strona korzysta ze zintegrowanych wtyczek sieci społecznościowej Facebook. Usługa ta jest świadczona przez Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Według oświadczeń Facebooka zebrane dane są również przekazywane do USA i innych krajów trzecich.

Wtyczki Facebooka na niniejszej stronie można poznać po logo Facebooka lub przycisku polubienia ("Lubię to!"). Przegląd wtyczek Facebooka można znaleźć na poniższej stronie: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE

Z chwilą odwiedzenia niniejszej witryny za pomocą wtyczki tworzone jest bezpośrednie połączenie pomiędzy przeglądarką użytkownika a serwerem Facebooka. W następstwie tego Facebook otrzymuje informację, że użytkownik odwiedził niniejszą stronę za pomocą swojego adresu IP. Jeśli użytkownik kliknie na przycisk Facebooka "Lubię to!", kiedy jest zalogowany do swojego konta na Facebooku, może na swoim profilu Facebooka utworzyć link do treści zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej. Dzięki temu Facebook może powiązać wizytę na tej stronie z kontem użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca witryny nie posiadamy żadnej wiedzy na temat treści przesyłanych danych, ani sposobu ich wykorzystania przez Facebook. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności firmy Facebook: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation

Jeżeli użytkownik nie życzy sobie, by Facebook był w stanie powiązać wizytę na niniejszej witrynie z jego kontem użytkownika na Facebooku, powinien wylogować się ze swojego konta użytkownika na Facebooku.

Korzystanie z wtyczki Facebooka odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jak największej obecności w mediach społecznościowych. Jeżeli złożono wniosek o udzielenie odpowiedniej zgody, przechowywanie tych plików opiera się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać cofnięta w każdej chwili.

Wtyczka Twittera

Niniejsza strona zawiera zintegrowane funkcje serwisu Twitter. Funkcje te są świadczone przez spółkę Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Stany Zjednoczone. Kiedy użytkownik korzysta z Twittera i funkcji "Re-Tweet", odwiedzane przez niego strony internetowe zostają powiązane z jego kontem na platformie Twitter i podane do wiadomości innym użytkownikom. Dochodzi przy tym także do transmisji danych na rzecz Twittera. Zwracamy uwagę, że jako dostawca witryny nie posiadamy żadnej wiedzy na temat treści przesyłanych danych, ani sposobu ich wykorzystania przez Twitter. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności firmy Twitter pod adresem: https://twitter.com/de/privacy

Korzystanie z wtyczki Twittera odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jak największej obecności w mediach społecznościowych. Jeżeli złożono wniosek o udzielenie odpowiedniej zgody, przechowywanie tych plików opiera się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać cofnięta w każdej chwili.

Ustawienia prywatności na Twitterze można zmienić w ustawieniach konta pod adresem: https://twitter.com/account/settings.

Wtyczka LinkedIn

Niniejsza strona korzysta z funkcji sieci LinkedIn. Dostawcą usługi jest firma LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone.

Przy każdym wywołaniu strony niniejszej witryny zawierającej funkcje LinkedIn tworzone jest połączenie z serwerem LinkedIn. Portal LinkedIn zostaje poinformowany, że użytkownik odwiedził niniejszą stronę za pomocą swojego adresu IP. Jeżeli użytkownik jest zalogowany do swojego konta na LinkedIn i kliknie na przycisk polecenia LinkedIn, wizyta na niniejszej witrynie zostanie powiązana z kontem użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca witryny nie posiadamy żadnej wiedzy na temat treści przesyłanych danych, ani sposobu ich wykorzystania przez LinkedIn.

Korzystanie z wtyczki LinkedIn odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jak największej obecności w mediach społecznościowych. Jeżeli złożono wniosek o udzielenie odpowiedniej zgody, przechowywanie tych plików opiera się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać cofnięta w każdej chwili.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności firmy LinkedIn pod adresem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Wtyczka XING

Niniejsza witryna wykorzystuje funkcje sieci XING. Dostawcą usługi jest New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy.

Przy każdym wywołaniu witryny operatora zawierającej funkcje Xing tworzone jest połączenie z serwerem Xing. Według naszych informacji nie wiąże się to z gromadzeniem danych osobowych. W szczególności nie dochodzi przy tym do przechowywania adresów IP, ani oceny zachowań użytkownika.

Przechowywanie i analiza danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jak największej obecności w mediach społecznościowych. Jeżeli złożono wniosek o udzielenie odpowiedniej zgody, przechowywanie tych plików opiera się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać cofnięta w każdej chwili.

Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych i przycisku udostępniania XING można znaleźć w polityce prywatności XING pod adresem: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

Narzędzia analityczne i reklama

Google Analytics

Niniejsza witryna wykorzystuje funkcje Google Analytics, usługi analizy stron internetowych. Dostawca to firma Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics umożliwia operatorowi strony analizę zachowania osób odwiedzających stronę.

Operator strony internetowej otrzymuje przy tym różne dane użytkowe, takie jak odsłony stron, długość pobytu, używane systemy operacyjne i pochodzenie użytkownika. Na ich podstawie Google tworzy profil, który jest przypisany do danego użytkownika lub jego urządzenia końcowego.

Google Analytics używa technologii umożliwiających ponowne rozpoznanie użytkownika w celu analizy zachowania użytkownika (np. plików cookie lub urządzeń do identyfikacji odcisków palców). Informacje generowane przez Google na temat korzystania z niniejszej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Korzystanie z tych narzędzi analitycznych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy. Jeżeli złożono wniosek o udzielenie odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), przechowywanie tych plików opiera się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać cofnięta w każdej chwili.

 

Anonimizacja IP

Niniejsza witryna posiada aktywną funkcję anonimizacji IP. Funkcja ta sprawia, że adres IP użytkownika w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym zostanie przez Google skrócony przed przekazaniem do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA przeniesiony zostaje pełny adres, gdzie podlega skróceniu. Na zlecenie operatora niniejszej strony internetowej Google będzie wykorzystywał te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia dalszych usług na rzecz operatora strony internetowej w związku z korzystaniem z witryny i Internetu. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Wtyczki dla przeglądarek

Użytkownik może uniemożliwić firmie Google gromadzenie i przetwarzanie jego danych, pobierając i instalując wtyczki dla przeglądarek dostępne pod poniższym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Więcej informacji na temat obsługi danych użytkowników przez Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności firmy Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

Zawarliśmy z Google umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych i podczas korzystania z Google Analytics w pełni stosujemy się do surowych wymagań niemieckich organów ochrony danych osobowych.

Okres przechowywania

Dane o użytkownikach i zdarzeniach przechowywane przez Google, które są powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkowników (np. User ID) lub identyfikatorami reklamowymi (np. plikami cookie DoubleClick, ID reklamowymi Androida), są anonimizowane lub usuwane po 14 miesiącach. Szczegóły na ten temat można znaleźć poniżej: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Hotjar

Niniejsza strona internetowa korzysta z Hotjar. Dostawcą usługi jest spółka Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa (Strona internetowa: https://www.hotjar.com).

Hotjar to narzędzie do analizy zachowania użytkownika podczas korzystania z niniejszej witryny. Hotjar umożliwia nam m. in. rejestrowanie ruchu myszki, scrollowania i kliknięć. Hotjar pomaga nam też ustalić, ile czasu użytkownik trzyma kursor myszki w określonym miejscu. Z tych informacji Hotjar tworzy tak zwaną mapę cieplną, dzięki której można ocenić, które obszary strony internetowej są najchętniej przeglądane przez użytkowników.

Poza tym możemy ustalić, jak długo użytkownik przebywa na stronie i kiedy ją opuszcza. Jesteśmy też w stanie określić, w którym momencie przerwał wpisywanie danych do formularza kontaktowego (tak zwane lejki konwersji).

To wszystko sprawia, że Hotjar pozwala na uzyskanie bezpośredniego feedbacku od osób odwiedzających stronę. Funkcja ta sprzyja poprawie oferty reklamowej operatora strony.

Hotjar używa technologii umożliwiających ponowne rozpoznanie użytkownika w celu analizy zachowania użytkownika (np. plików cookie lub urządzeń do identyfikacji odcisków palców).

Korzystanie z tych narzędzi analitycznych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy. Jeżeli złożono wniosek o odpowiednią zgodę (np. zgodę na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgodę można cofnąć w każdej chwili.

Wyłączenie narzędzia Hotjar

Jeżeli użytkownik pragnie wyłączyć funkcję gromadzenia danych przez Hotjar, powinien kliknąć na następujący link i postępować zgodnie z zamieszczonymi tam wskazówkami: https://www.hotjar.com/opt-out

Należy zwrócić uwagę, że wyłączenie narzędzia Hotjar jest konieczne oddzielnie dla każdej przeglądarki lub urządzenia końcowego.

Więcej informacji o Hotjar i gromadzonych danych można znaleźć w polityce prywatności Hotjar pod następującym linkiem: https://www.hotjar.com/privacy

Umowa powierzenia przetwarzania danych

Zawarliśmy z Hotjar umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, aby w pełni stosować się do surowych wymagań europejskich przepisów o ochronie danych osobowych.

Google Ads

Operator strony wykorzystuje Google Ads. Google Ads to internetowy system reklamowy firmy Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Ads umożliwia wyświetlanie reklam w wyszukiwarce Google lub na stronach internetowych osób trzecich, jeśli użytkownik wprowadzi pewne terminy wyszukiwania w Google (keyword targeting). Ponadto możliwe jest odtwarzanie reklam ukierunkowanych na podstawie danych użytkownika (np. danych o lokalizacji i zainteresowaniach) dostępnych w Google (targetowanie grupy docelowej). Jako operatorzy witryny internetowej możemy dokonać ilościowej oceny tych danych, analizując na przykład, które terminy wyszukiwania doprowadziły do wyświetlenia naszych reklam i ile reklam doprowadziło do odpowiednich kliknięć.

Korzystanie z Google Ads odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jak najskuteczniejszym marketingu swoich produktów usługowych.

Google Remarketing

Niniejsza strona korzysta z funkcji Google Analytics Remarketing. Dostawca to firma Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Remarketing analizuje zachowania użytkowników na naszej stronie internetowej (np. kliknięcia na określone produkty), aby zaklasyfikować ich do określonych grup docelowych reklam, a następnie odtworzyć odpowiednie komunikaty reklamowe, gdy odwiedzają inne oferty internetowe (remarketing lub retargeting).

Ponadto grupy docelowe reklam stworzone za pomocą Google Remarketing mogą być powiązane z funkcjami cross-device Google. W ten sposób spersonalizowane komunikaty reklamowe oparte na zainteresowaniach użytkownika, które zostały do niego dostosowane na jednym urządzeniu (np. telefonie komórkowym) w oparciu o wcześniejsze użytkowanie i zachowanie podczas przeglądania stron internetowych, mogą być również wyświetlane na innym urządzeniu (np. tablecie lub komputerze).

Jeżeli użytkownik posiada konto Google, może wyrazić sprzeciw wobec spersonalizowanej reklamie pod następującym linkiem: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Korzystanie z Google Remarketing odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jak najskuteczniejszym marketingu swoich produktów. Jeżeli złożono wniosek o udzielenie odpowiedniej zgody, przechowywanie tych plików opiera się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać cofnięta w każdej chwili.

Więcej informacji oraz postanowienia o ochronie danych osobowych można znaleźć w polityce prywatności firmy Google pod adresem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Śledzenie konwersji Google

Niniejsza witryna korzysta z funkcji śledzenia konwersji firmy Google. Dostawca to firma Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Dzięki funkcji śledzenia konwersji Google wraz z Google możemy zorientować się, czy użytkownik wykonał określone czynności. Przykładowo możemy ocenić, jak często wybierane są określone przyciski na naszej stronie, a także które produkty są szczególnie często oglądane i kupowane. Dane te służą stworzeniu statystyk konwersji. Poznajemy łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli na nasze reklamy oraz działania, które przeprowadzili. Nie uzyskujemy żadnych informacji, dzięki którym moglibyśmy osobiście zidentyfikować użytkowników. Google sam wykorzystuje pliki cookies do identyfikacji i podobne technologie ponownego rozpoznawania użytkownika.

Korzystanie ze śledzenia konwersji Google odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy. Jeżeli złożono wniosek o udzielenie odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), przechowywanie tych plików opiera się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać cofnięta w każdej chwili.

Więcej informacji na temat śledzenia konwersji Google można znaleźć w postanowieniach o ochronie danych osobowych Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Newsletter

Dane z newslettera

Jeśli użytkownik wyrazi chęć otrzymywania oferowanego na stronie internetowej newslettera, będziemy potrzebować jego adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam sprawdzić, czy jest właścicielem podanego adresu e-mail i czy wyraża zgodę na otrzymywanie newslettera. Dalsze dane nie są gromadzone lub są gromadzone wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Używamy tych danych wyłącznie do przesyłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.

Przetwarzanie danych podanych w formularzu rejestracyjnym newslettera odbywa się wyłącznie na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda na przechowywanie danych, adresu e-mail i jego wykorzystanie do wysyłania newslettera może zostać w każdej chwili wycofana, np. poprzez kliknięcie na link "wypisz się" w newsletterze. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych prowadzonego do momentu cofnięcia.

Dane przekazane nam w celu zapisania się na newsletter będą przechowywane przez nas lub dostawcę usług newslettera do momentu wypisania się z newslettera i usunięcia z listy dystrybucyjnej newslettera po anulowaniu subskrypcji. Powyższe nie ma wpływu na dane przechowywane przez nas w innych celach.

Po usunięciu użytkownika z listy dystrybucyjnej newslettera jego adres e-mail może zostać przez nas lub dostawcę newslettera zapisany na czarnej liście, aby zapobiec wysyłce maili w przyszłości. Dane z czarnej listy będą wykorzystywane wyłącznie w tym celu i nie będą łączone z innymi danymi.

Służy to zarówno interesom użytkownika, jak i naszym interesom w przestrzeganiu wymogów prawnych przy wysyłaniu newsletterów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przechowywanie danych na czarnej liście nie jest ograniczone czasowo. Użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec gromadzenia danych, o ile jego interes przeważa nad naszym interesem.

Narzędzia i wtyczki

 

YouTube z rozszerzoną ochroną danych osobowych

Niniejsza strona korzysta ze zintegrowanych filmów Youtube. Strony obsługuje firma Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Używamy portalu YouTube w zaawansowanym trybie prywatności. Według YouTube tryb ten powoduje, że YouTube nie przechowuje żadnych informacji o osobach odwiedzających tę stronę do chwili obejrzenia filmu. Niemniej rozszerzony tryb prywatności nie wyklucza bezwzględnie przekazywania danych partnerom YouTube. Tak więc niezależnie od tego, czy użytkownik odtworzy wideo, czy nie, YouTube łączy się z siecią Google DoubleClick.

Z chwilą uruchomienia wideo YouTube na niniejszej stronie zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube. Dzięki temu serwer YouTube otrzymuje informacje, które z naszych stron zostały odwiedzone.

Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie YouTube, portal YouTube może przypisać zachowanie użytkownika podczas przeglądania stron internetowych bezpośrednio do jego osobistego profilu. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Ponadto po uruchomieniu pliku wideo YouTube może przechowywać różne pliki cookie na urządzeniu końcowym lub korzystać z porównywalnych technologii ponownego rozpoznawania użytkownika (np. pobierania odcisków palców z urządzenia). W ten sposób Youtube może uzyskać informacje o osobach odwiedzających stronę. Informacje te są wykorzystywane m.in. do tworzenia statystyk wideo, poprawy komfortu użytkowania i zapobiegania oszustwom.

Po uruchomieniu filmu na portalu YouTube mogą ewentualnie zostać zainicjowane dalsze operacje przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu.

YouTube jest wykorzystywany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online.

Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. 1 RODO. Jeżeli złożono wniosek o udzielenie odpowiedniej zgody, przechowywanie tych plików opiera się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać cofnięta w każdej chwili.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych na portalu YouTube można znaleźć w jego polityce prywatności pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Google Web Fonts

Ta strona korzysta z tzw. czcionek internetowych dostarczonych przez Google na potrzeby jednolitego wyświetlania czcionek. Czcionki Google Fonts są instalowane lokalnie. Nie jest przy tym nawiązywane żadne połączenie z serwerami Google.

Dalsze informacje na temat Google Web Fonts można znaleźć na https://developers.google.com/fonts/faq i w polityce prywatności firmy Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Usługi własne

Postępowanie z danymi osób ubiegających się o pracę

Oferujemy możliwość składania podań o pracę (np. mailowo, pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem formularza online). Poniżej informujemy o zakresie, celu i sposobie wykorzystania danych osobowych zgromadzonych podczas procesu rekrutacyjnego. Zapewniamy, że gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osób ubiegających się o pracę odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i wszelkimi innymi wymogami prawnymi oraz że dane te będą traktowane w sposób ściśle poufny.

Zakres i cel gromadzenia danych

W przypadku wysłania do nas podania o pracę będziemy przetwarzać związane z nim dane osobowe (np. dane kontaktowe i komunikacyjne, dokumenty potrzebne do rekrutacji, notatki sporządzone podczas rozmów kwalifikacyjnych itp.), o ile jest to uzasadnione potrzebami nawiązania stosunku pracy. Podstawę prawną stanowi § 26 niemieckiej Ustawy o ochronie danych osobowych (nawiązanie stosunku pracy), art. 6 ust. 1 lit. b RODO (nawiązanie ogólnego stosunku pracy) oraz - jeśli osoba ubiegająca się o stanowisko wyrazi zgodę - art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Złożoną zgodę można wycofać w każdej chwili. Dane osobowe osoby ubiegającej się o pracę zostaną przekazane w obrębie naszej firmy tylko osobom zaangażowanym w przetwarzanie zgłoszenia.

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, dane przekazane przez osobę ubiegającą się o pracę zostaną zapisane w naszych systemach przetwarzania danych na podstawie § 26 niemieckiej Ustawy o ochronie danych osobowych i art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji stosunku pracy.

Okres przechowywania danych

Jeśli nie będziemy w stanie zaoferować pracy osobie ubiegającej się o pracę, kandydat odrzuci ofertę pracy lub wycofa swoje podanie, zastrzegamy sobie prawo do zachowania przekazanych danych przez okres do 6 miesięcy od zakończenia procedury rekrutacyjnej (odrzucenie lub wycofanie podania) na podstawie naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane te są następnie usuwane, a fizyczne dokumenty rekrutacyjne niszczone. Przechowywanie służy przede wszystkich celom dowodowym w przypadku wystąpienia sporu prawnego. Jeżeli jest oczywiste, że dane będą potrzebne po upływie 6 miesięcy (np. ze względu na grożący lub trwający spór prawny), dane zostaną usunięte dopiero wtedy, gdy ich dalsze przechowywanie stanie się bezprzedmiotowe.

Możemy również zastosować dłuższy okres przechowywania , jeżeli osoba ubiegająca się o pracę wyraziła na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub jeżeli obowiązki przechowywania wynikające z przepisów prawa uniemożliwiają ich usunięcie.

Przyjęcie do puli kandydatów

Jeśli nie złożymy osobie aplikującej oferty pracy, może ewentualnie zostać włączona do naszej puli kandydatów. Z chwilą przyjęcia kandydata do puli wszystkie dokumenty i dane z jego zgłoszenia są przenoszone do puli kandydatów, tak aby można było się z nim skontaktować w przypadku pojawienia się odpowiednich wakatów.

Przetwarzanie danych w puli kandydatów odbywa się wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda zostaje złożona w sposób dobrowolny i nie ma żadnego przełożenia na trwający proces rekrutacyjny. Kandydat może w każdej chwili wycofać zgodę. W takim wypadku jego dane z puli kandydatów podlegają nieodwołalnemu usunięciu, o ile nie stoją temu na przeszkodzie żadne przepisy prawa.

Dane z puli kandydatów zostają nieodwołalnie usunięte najpóźniej w ciągu dwóch lat od udzielenia zgody.